Všeobecné obchodné podmienky


Čl. 1 - Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi organizátorom vzdelávacích podujatí Eliškou Sadílekovou, Azalková 4, 821 01 Bratislava, IČO: 40 705 781 a tretími osobami.

1.2 Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi Eliškou Sadílekovou ako predávajúcou (ďalej "Predávajúca") a tretími osobami ako Kupujúcimi prostredníctvom komunikácie na diaľku cez rozhranie webovej stránky www.sadilekova.webnode.sk.

1.3 Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Čl. 2. - Predmet zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy sú kurzy a tréningy zmerané na osobnostný rozvoj.

Čl. 3 - Objednávka

3.1 Kupujúci si objednáva službu vyplnením a odoslaním elektronického formulára na webovej stránke www.sadilekova.webnode.sk. Kupujúci je povinný vyplniť prihlášku pravdivo a úplne. Objednávka je záväzná. Pred odoslaním prihlášky je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas.

3.2 Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom tréningu alebo kurzu, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.sadilekova.webnode.sk.

3.3 Predávajúci zašle Kupujúcemu na e- mailovú adresu uvedenú v objednávke potvrdenie o prijatí prihlášky. Tým sa kúpna zmluva považuje za uzavretú a právne záväznú.

3.4 Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní odo dňa odoslania objednávky zaslaním odstúpenia na e-mailovú adresu info@sadilekova.sk. V prípade, že uhradil poplatok za tréning, tento mu Predávajúci vráti najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

3.5 Kupujúci, ktorý odoslal prihlášku a vstúpil tým do zmluvného vzťahu s Predávajúcim v lehote kratšej ako 14 dní pred termínom konania tréningu alebo kurzu, nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

3.6 V závažných prípadoch je možné dohodnúť náhradný termín na absolvovanie kurzu alebo tréningu.

Čl. 4 - Kúpna cena a platobné podmienky

4.1 Kúpne ceny jednotlivých kurzov a tréningov sú uvedené na webovej stránke www.sadilekova.webnode.sk.

4.2 Celkovú kúpnu cenu treba zaplatiť jednorázovo, platba na splátky nie je možná. Predávajúci nie je platca DPH, takže cena je konečná.

4.3 Spôsob platby: bankovým prevodom na účet Predávajúceho .

4.5 Do 3 pracovných dní po zaplatení kúpnej ceny vystaví Predávajúci Kupujúcemu faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol v objednávke a zašle ju Kupujúcemu.

Čl. 5 - Reklamačný poriadok

5.1 Prípadné reklamácie, sťažnosti či podnety je možné zasielať na adresu: sadilekova@gmail.com. Predávajúci vybaví podnety bezodkladne, najneskôr však v lehote do 30 dní od ich doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Predávajúci v zmysle príslušných právnych predpisov.

5.2 Dozorným a kontrolným orgánom štátnej správy je Slovenská štátna inšpekcia.

Čl. 6 - Záverečné ustanovenie

6.1 Podmienky ochrany osobných údajov kupujúcich sú upravené v samostatnom dokumente, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

6.2 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcimi sa riadia obsahom objednávky, ktorú Kupujúci odoslal z webovej stránky www.sadilekova.webnode.sk, týmito obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany a spracovania osobných údajov. Ostatné otázky neupravené tymito dokumentami sa riadia slovenským právnym poriadkom.

6.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5. apríla 2016.

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV I.

Je pre nás dôležité, aby osobné údaje našich klientov boli vždy v bezpečí.

Z tohto dôvodu sme všetky procesy spracúvania osobných údajov našich klientov nastavili tak, aby boli plne v súlade s aktuálnou právnou úpravou a to najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR"), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon").

údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. V prípade, ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, prosím, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.

eriem na vedomie, že práva dotknutej osoby II.sú upravené v §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o Kontaktné údaje na správcu osobných údajov:

Mgr. Eliška Sadíleková

Azalková 4

821 01 Bratislava

Email: info@sadilekova.sk

Telefón: 0905/578460dajov. Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške na informačný seminár podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov organi II.

Zodpovednosť za plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

III.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu a to: meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, IČO, DIČ (pri vystavení faktúry za vzdelávacie podujatie), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Osobné údaje našich klientov spracúvame na účely poskytovania služieb v oblasti vzdelávania, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

Osobné údaje našich klientov spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR.

Vaše osobné údaje spracúvame iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov:

  • Objednávka účasti na seminári, školení, tréningu, workshope
  • Zasielanie newsletterov a informatívnych správ o konaní akcií
  • Vybavovanie vašich otázok, sťažností, pripomienok

IV.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje našich klientov chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou dodávateľov operácií, ktoré nevieme zaistiť vlastnými silami a ktorí sa na túto oblasť špecializujú a sú v súlade s GDPR a to:

SmartSelling - aplikácia pre komunikáciu a web

V.

Doba uchovávania osobných údajov

Vzdelávanie je celoživotný proces a našou snahou je poskytovať našim klientom nové podnety a motiváciu k ďalšiemu rastu. Z tohto dôvodu posielame klientom a fanúšikom príležitostné emaily, prostredníctvom ktorých ich informujeme o zaujímavých akciách a nami realizovaných vzdelávacích aktivitách. Pri každom e-maile, ktorý odosielame, má príjemca možnosť odhlásiť sa z odberu e-mailov kliknutím na odhlasovaciu linku v pätičke e-mailu. Vzhľadom na vyššie uvedené, je doba uchovávania osobných údajov päť rokov, a to pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov, resp. po dobu premlčacej lehoty, ktorú stanovuje zákon.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR a Zákonom.

VI.

Vaše práva

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. V takomto prípade vymažeme všetky údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom (napr. uchovávanie daňových dokladov)

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov, ak sa domnievate,že spracovávame vaše nepresné údaje, prípadne ich spracúvame nezákonne, alebo ste vzniesli námietku proti spracúvaniu, ale nechcete všetky údaje zmazať.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

e) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

f) Právo na prenositeľnosť

Ak chcete svoje osobné údaje preniesť k niekomu inému, dodáme vám všetky vaše osobné údaje v lehote do 30 dní.

g) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

mnbvvbnnb

MNmnbvccem

spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v §11 Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške na informačný seminár podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátorovi Vzdelávania v párovom poradenstve. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške na informačný seminár podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátorovi Vzdelávania v párovom poradenstve. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške na informačný seminár podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátorovi Vzdelávania v párovom poradenstve. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.